Donate List

GATH BANDHAN SAMUHIK SHADI

Image Name Pankaj
Address Shakarpur.
Donate Amount 100000
Image Name Hitesh Dua
Address Geeta Colony.
Donate Amount 11000
Name Gulshan
Address Jung Pura.
Donate Amount 21000
Name Vinod Kumar
Address Ram Nagar.
Donate Ammount 21000
Name Neeraj Jain
Address Gorakhpur.
Donate Amount 200000
Name Pankaj
Address Shakarpur.
Donate Amount 100000
Image Name Vijay Kumar
Address Yumuna Vihar.
Donate Ammount 10000
Image Name Rishi
Address Nirman Vihar.
Donate Amount 51000
Name Dimpi
Address Shadra Bazar.
Donate Amount 17000
Image Name Beenu
Address Chota Bazar Shadra.
Donate Amount 8000